معماران قدیم یزدی به باغچه گود یا گودال باغچه؛ پادیاو میگفتند که به فرانسوی به آن پاسیو گفته می شود. گودال باغچه همان حیاط دور بسته ایی است که حوض یا جوی آب در میان داشته باشد.
ما تصمیم گرفتیم همانطور که خانه را احیاء کردیم، این نام قدیمی را نیز به خاطر الگوی گودال باغچه برای آن استفاده کنیم.